در مورد ما:

 

ما یک گروه کار "خارجی‌ها" (AKF) در انجمن رسمی و به ثبت رسیده در

شهر ویلیش هستیم.

ما آموزش زبان آلمانی و اطلاعات در مورد فرهنگ و آموزش در کشور آلمان ارائه می‌کنیم.

ما سفر و پروژ‌ه‌هایی که همه در آن مشارکت کنند، سازماندهی می‌کنیم.

ما تمایل داریم شما را در جهت‌یابی‌تان برای زندگی در آلمان و پیوند با این جامعه یاری کنیم.

ما به شما کمک می‌کنیم تا شما خودتان کارهایتان را انجام دهید.

ما یک انجمن غیر انتفاعی هستیم. ما در مقابل کاری که انجام می‌دهیم، دستمزدی دریافت نمی‌کنیم و ما این کا‌هار را در اوقات فراغت‌مان انجام می‌دهیم.

کسی که برای کار عام‌المنفعه ما احترام قائل نیست، جایی در بین ما ندارد.

خدماتی که ما ارائه می‌کنیم: آموزش زبان آلمانی، مسافرت و پروژه تنها در صورتی عملکرد دارد که همه با احترام با یکدیگر رفتار کنیم.

وقت‌شناسی، نظم و انضباط و نظافت هم بخشی از احترام به دیگران است.